Home | Timelines | First Years | Collections | Historical | Albums | Archaeology | PVSA | About |


Home >> Other Historical Information >> Wills

>> Will of Ruth Ke‘elikolani

Will of Ruth Keelikolani

Owau 0 Ruth Keelikolani e noho nei me ka manao pono a no ko'u makemake oiai a ke Akua i kokua ana mai ia'u i ka manao maopopo; a no ko'u makemake hoi e kauoha 'ku i ke ano 0 ka hooponopono ana i ko'u waiwai mahope aku 0 ko'u make ana: N olaila ke hana nei a 'u, a ke hoolaha, a ke hoakaka nei hoi au i keia palapala Kauoha Hooilina Hopeloa a'u.

Ke kauoha'ku nei a'u e hookaa ia ko'u man aie pono apau e ko'u man Hooko Kauoha i heR ia malalo nei noloko ae 0 ko'u waiwai i ka wa kupono ia lakou mahope iho 0 ko'u make ana.

Ke haawi a ke hoolilo loa aku nei a'u no kuu kaikaina i aloha nui ia, ia Bernice Pauahi Bishop, i ko'u man wai-wai a pauloa, na waiwai paa a me na waiwai lewa mai Hawaii a Kauai, nona ia man waiwai a pauloa- Ke haawi aku nei au ia Pukui (k) i ka ahupuaa 0 Honokane ma Kohala Hawaii no kona wa ola.

Ke haawi aku nei a'u ia Kaaea (W) i ka ahupuaa 0 Pahoa ma Lahaina, Maui, no kona wa ola.

Ke haawi aku nei a'u ia Kapule (W); i kela hapa 0 ka ili 0 Wailuakio ma Palama ana e noho nei i keia wa, no kona wa ola-

Ke haawi aku nei a'u ia Kahaunaele (W) wa ili aina 0 Paeakii ma Palama Oahu no kona wa ola; a ke kauoha nei no hoi a 'u e ukuia oia i kona wa ola i kanalima kala ($50.00) i kela a me keia mahina; a ke haawi aku a'u iaia i akahi kaa hale a me akahi lio "Kalalii."

Ke haawi aku nei au ia Kapoli Kamakau (W) i ko'u pahale ma ke alanui Aliiwahine, oia hoi ka pa i olelo ia no N amauu ia Kekuanoa a me kela apana aina i kapa ia

0 Kaala kokoke i l(ahi 0 Keo Kaaka, non a ia no kona wa ola.

Ke haawi aku nei au ia Palekaluhi (k) a me kona wahine i kela man apana Rilla i elua, i ana ia no lalla ma

9

Kauluwela ka pahale 1% Eka a me eono Loi 10/8 Eka, no ko laua wa ola.

Ke haawi aku nei au i Keaka Koholoaumoi i akahi kaa ukana, a me na lio elua "Wailele a me Lio ulaula".

0 keia mau aina, a apana aina a pau i haawi ia mal una nei no kekahi mau mea no ka manawa oiai lakou e ola ana, e hoi hou no ke make lakou a 0 kekabi paba a lakou i kuu kaikaina i aloha nui ia, ia Bernice Pauahi Bishop e like me ko'u kauoha mua maluna iho nei.

Ke koho aku nei au ia Charles R. Bishop a me Rudolph W. Meyer i mau mea hooko keia palapala kauoha hope loa a'u.

R. KEELIKOLANI.

The above written instrument consisting of one sheet was on this 24th day of January A. D. 1883 signed and published and declared by the said Ruth Keelikolani as and for her last will and testament in the presence of us who at her request and in her presence and in the presence of each other have signed our names as witness thereto.

ALEXANDER MACKINTOSH

THOMAS BROWN

1 Translation.

I Ruth Keelikolani now living in sound mind and being my desire God helping me with a clear understanding; and being desirous of directing the manner of disposing of my property after my death: Therefore I do hereby make, and declare, and do hereby make known this to be my last Will.

I direct that all my just debts be paid by my Executors hereinafter named out of my estate at such time as they may deem proper after my death.

I give and bequeath forever to my beloved younger sister (cousin), Bernice Pauahi Bishop, all of my property, the real property and personal property from Hawaii to Kauai, all of said property to be hers.

_____________

1 Translation by J. A. Thompson, deceased, Clerk, Supreme Court,

Territory of Hawaii.

10

I give to Pukui (k) the ahupuaa of Honokane at Kohala Hawaii for his lifetime-

I give to Kaaea (W) the ahupuaa of Pahoa at La-haina, Maui, for her lifetime.

I give to Kapule (W) the half of the ili of Wailuakio at Palama on which she is now living, for her lifetime.

I give to Kahaunaele (W) the ill of Paeakii at Palama Oahu for her lifetime; and I direct that she be paid during her lifetime fifty dollars ($50.00) each and every month; and I give to her one top carriage and one horse "Kalalii."

I give to Kapoli Kamakau (W) my house-lot on Queen Street, which is the premises known as Namauu to Ke-kuanoa, and that piece of land called Kaala near to Joseph Carter's to her for her lifetime.

I give to Palekaluhi (k) and his wife those two pieces of land, surveyed for them at Kauluwela, the house-lot 1 1/2 acres and six Patches 1 5/8 acres, for their lifetime.

I give to Keaka Kaholoaumoi one express wagon, and two horses "Wailele and Bay horse".

All these lands, and pieces of land given as above to certain parties for their lifetime, shall again revert at their death or any of them to my beloved younger sister (cousin), Bernice Pauahi Bishop in accordance with my first devise above set forth.

I do appoint Charles R. Bishop and Rudolph W. Meyer to be executors of this my last will.

R. KEELIKOLANI

11

ORDER OF PROBATE OF WILL

SUPREME COURT OF THE HAWAIIAN ISLANDS.

In the Matter of the Estate }

of } In Probate. No. 2009.

Ruth Keelikolani, Deceased. }

The Petition of Charles R. Bishop and Rudolph W. Myer praying for the admission to probate of a document alleged to be the Last Will and Testament of said deceased, and that Letters Testamentary thereon be granted to them coming on this day to be heard; due proof was made that notice had been given that said petition had been filed in this Court, and that a hearing of all concerned therein would be had in the Court-room of the Supreme Court, in the 'City of Honolulu, on the 22d day of June A. D. 1883, at 10 o'clock in the forenoon, and that said notice has been published in the Hawaiian Gazette & Kuokoa Newspapers for three consecutive weeks, the last publication being not less than seven days previous to the day therein appointed for said hearing.

And, it appearing by the testimony of Alexander Mack-intosh and Thomas Brown subscribing witnesses of said document, and of Rudolph W. Myer that said document is the Last Will and Testament of the said deceased, executed in all particulars as required by law, and that the Testator was of sound mind at the time of its execution; that the said Ruth Keeliokalani died on or about the 25th day of May A. D. 1883, at Kailua, Hawaii being at the time of death a Hawaiian citizen and a resident of Honolulu, Oahu, leaving estate in the Hawaiian Islands, and no objections being made thereto, and said C. R. Bishop & R. W. Myer appearing to be competent to perform this trust:

IT IS ORDERED: that the said document be admitted to probate as, and for the last Will and Testament of said

12

Ruth Keelikolani deceased, and that Letters Testamentary be issued to the said C. R. Bishop & R. W. Myer as Executors.

BENJ. H. AUSTIN

Justice of the Supreme Court

Dated at Honolulu, Island of Oahu, June 22, A. D. 1883.

 

From Wills and Deeds of Trust (3d Ed. 1957), Bernice P. Bishop Estate, Bernice P. Bishop Museum, Charles R. Bishop Estate . Compiled from the Original Documents and Published by Authority of the Trustees. HONOLULU, HAWAII. PRINTSHOP OF HAWAII CO., LTD, [1957].


Web site maintained by Kamehameha Schools Archives
General photo credit: Kamehameha Schools Archives
©Kamehameha Schools. Statements of copyright, privacy and disclaimer.

kamehameha nui bernice pauahi bishop